Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Świadczenia rodzinne

 • Zasiłek rodzinny

 • Zasiłek pielęgnacyjny

 • Świadczenie pielęgnacyjne

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Z A S I Ł E K      R O D Z I N N Y

 

I. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;

 3. osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

II. Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

III. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub;

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo;

 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. (Definicja osoby uczącej w punkcie I)

IV. Wysokość zasiłku rodzinnego:

 1. 89 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

 2. 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia;

 3. 129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia;

V. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka;

 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (trzecie i kolejne dziecko);

 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

 7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

VI. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2014 (dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od 01.11.2015 r.) z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

VII. Wniosek o zasiłek rodzinny:

Należy pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

VIII. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający wiek osoby wnioskującej

 2. Akt urodzenia dziecka lub dzieci;

 3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

 4. Oświadczenie drugiego rodzica o nie ubieganiu się o jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka w innej instytucji tj. Ośrodku Pomocy Społecznej (z podaniem danych: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania,

 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

 6. Kopia zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

 7. Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 8. Oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej;

 9. Oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające wysokość dochodu pełnoletnich członków rodziny za 2014 r.;

 10. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2014

 11. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r .Składka 9% (zaświadczenie z ZUS lub informacja z zakładu pracy)

 12. Akt zgonu;

 13. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski;

 14. Odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację oraz odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 15. Zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2014 r.;

 16. Oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej;

 17. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie /od kiedy do kiedy/

 18. /Uzyskanie dochodu/Zaświadczenie z zakładu pracy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wynagrodzenie netto)

 19. Kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego utratę dochodu za 2014 rok, umowy zlecenia za 2014 rok, umowy o dzieło za 2014 r, Pit PIT-11;

 20. PIT 8C za 2014 rok, w przypadku otrzymywania stypendium szkolnego;

 21. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony i okresie sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stosunku pracy.

 22. Zaświadczenie z ZUS-u o zgłoszeniu do składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku ubiegania się o dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;

 23. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2014

 24. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG.

Z A S I Ł E K      P I E L Ę G N A C Y J NY

 

I. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;

 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

  II. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;

 2. kserokopia dowodu osobistego osoby wnioskującej;

 3. kserokopia aktu urodzenia niepełnosprawnego dziecka.

 

Ś W I A D C Z E N I E      P I E L Ę G N A C Y J N E

 

I. Komu przysługuje Świadczenie Pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku za znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a. Osobom o których mowa w ust. 1 pkt 4 innym niż spokrewnioną w pierwszym stopniu, z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 3. nie ma osób o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie (z zastrzeżeniem art.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 800 zł miesięcznie, od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 1200 zł miesięcznie ).

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia (pierwsza waloryzacja będzie miała miejsce w 2017 r. - art.4 w/w ustawy)

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1200zł do dnia 31.12.2015 r.

 

S P E C J A L N Y  Z A S I Ł E K  O P I E K U Ń C Z Y

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw z 2012 roku    pozycja 788 z późn. zm) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

  - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na podstawie art.16 a ust. 2 ww. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł.

Stosownie do treści art. 16a ust. 6 ustawy specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków , o których mowa w art.16a.

Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust.4e, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu , na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełnienia warunków, o których mowa w art.16a.

W  bieżącym okresie zasiłkowym  2014/2015 specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie przekracza  664 złotych. W okresie zasiłkowym  2014/2015 trwającym od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku należy wykazać dochody za rok 2013 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) (uchylona),

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Terminy składania wniosków o Świadczenia Rodzinne

Wnioski o Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane w miesiącach: wrzesień, październik, listopad.

Gdy osoba ubiegająca się o Świadczenie Rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Gdy osoba ubiegająca się o Świadczenie Rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.