Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GiGN)

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Joanna Werońska
tel. 22 5109 744
e-mail: joanna.weronska@zabki.pl

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy gospodarki nieruchomościami gminnymi oraz geodezji, w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej gminnego zasobu nieruchomości;
2) przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminnych, znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, w księgach wieczystych;
3) przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków o dotyczących nieruchomości gminnych, znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, w celu dokonania wpisów lub aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków;
4) prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczania nieruchomości, w tym wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości oraz upoważnień dla geodetów do wykonania ustalenia przebiegu granic;
5) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
6) przejmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz umarzanie postępowania administracyjnego w sprawach rozgraniczenia nieruchomości i przekazywanie sprawy do rozpatrzenia sądowi;
7) rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na obszarach objętych scaleniem;
8) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz o podziale nieruchomości do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwego Starosty;
9) zamiana nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego a osobami fizycznymi;
10) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
11) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu pierwszego i drugiego na sprzedaż nieruchomości gminnych;
12) sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych oraz ich dzierżawa;
13) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych;
14) prowadzenie postępowań w sprawie podziału nieruchomości, w tym wydawanie postanowień o zgodności podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o podziale nieruchomości;
15) przyjęcie przebiegu granic nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości w trakcie postępowania o podział nieruchomości;
16) ustalanie opłaty adiacenckiej;
17)wykonywanie prawa pierwokupu;
18)włączanie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze kupna;
19) przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub o odmowie przekształcenia;
20)wydawanie decyzji określających wysokość raty rocznej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
21) prowadzenie rejestru numeracji porządkowej nieruchomości;
22)wydawanie zaświadczeń o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi;
23) prowadzenie rejestru nazw ulic i placów.