Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Inwestycji i Rozwoju (IR)

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Arkadiusz Powierża
tel. 22 5109 757
e-mail: arkadiusz.powierza@zabki.pl

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:

1) w zakresie inwestycji:
a) opracowywanie analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju Miasta,
b) przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych,
c) współdziałanie z Referatem Budżetowo - Finansowym w zakresie finansowania zadań, o których mowa w lit. a,
d) przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,
e) przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym:
- przygotowywanie wniosków wstępnych,
- zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,
f) przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
g) nadzór nad wykonanymi inwestycjami,
h) współpraca z wykonawcami robót budowlanych,
i) prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,
j) prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych o partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej,
k) odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczenie w porozumieniu z użytkownikiem danego obiektu,
l) uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg,
m) sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT) i przekazania środków trwałych (PT);
2) w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych przez Miasto:
a) monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych,
b) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,
c) współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w zakresie opracowania wniosków w celu uzyskania opinii na temat realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska,
d) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
e) współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,
f) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z planowaniem i przygotowywaniem realizacji projektów, które mogą być
współfinansowane z funduszy pomocowych,
g) przygotowywanie zbiorczych projektów montażu finansowego dla projektów inwestycyjnych w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,
h) weryfikacja studiów wykonalności projektów które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, logiki interwencji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz
analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
i) inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych,
j) sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umów w tym zakresie,
k) gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o procedurach, terminach aplikowania, technice opracowywania projektów, które mogłyby być
dofinansowane w ramach aktualnych Programów Operacyjnych oraz z innych środków zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej,
l) analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule partnerstwa publiczne-prywatnego;
3) w zakresie opracowywania długofalowych programów rozwoju Miasta:
a) pozyskiwanie danych koniecznych do przygotowania diagnozy rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,
b) przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,
c) przeprowadzanie procedury konsultacji społecznych nad opracowanymi projektami programów rozwoju Miasta,
d) monitoring realizacji i aktualizacja długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,
e) opiniowanie projektów strategii, planów i programów sporządzanych przez samorząd wojewódzki i powiatowy oraz gminy ościenne, a dotyczących obszaru Miasta lub mogących oddziaływać na ten obszar, pod kątem zgodności
z programami rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta.