Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Spraw Obywatelskich (SO)

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1) wydawanie dokumentów tożsamości oraz przyjmowanie starych dokumentów tożsamości i ich kasacja;
2) prowadzenie ewidencji ludności, rejestracja stałych mieszkańców i czasowych pobytów oraz ich kontrola w terenie;
3) prowadzenie ewidencji cudzoziemców;
4) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych;
5) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego (rejestracji noworodków, wymeldowania osób zmarłych, zmiany stanu cywilnego);
6) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez publicznych i zbiórek przeprowadzanych na terenie gminy;
7) sporządzanie list i zestawień ludności dla różnych organów (policja, wojsko, oświata, służba zdrowia);
8) prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie list wyborczych i inne prace wyborcze;
9) prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS i Urzędu Wojewódzkiego;
10) prowadzenie informacji adresowej dla potrzeb instytucji i ludności.


UWAGA:

Do dokonania czynności zameldowania na pobyt stały należy przedstawić następujące dokumenty:

1) Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego", zawierający potwierdzenie faktu pobytu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w obecności pracownika;
2) Dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach - inny dokument, w przypadku osób niepełnoletnich - odpis skrócony aktu urodzenia);
3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny) - do wglądu w oryginale
 

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

 

Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez  ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno  zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania  Administracyjnego.

 

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, ani członkami ich rodzin nadal mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do miejscowości.
 

UWAGA!

Czynności zameldowania w dalszym ciągu dokonuje właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (w oryginale, do wglądu) potwierdzając fakt pobytu osoby.


Sprawy załatwia Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 8 (parter) w godzinach pracy urzędu.
Dodatkowe informacje dostępne są także pod numerami
tel. 22 5109 721-25.