Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Przebieg prac nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki

Przebieg prac nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

23 marca 2007 r.

- Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Ząbki.

6 kwietnia 2007 r.

- Akceptacja merytorycznego zakresu Strategii Rozwoju Miasta Ząbki do 2015 r.:

 • Diagnoza stanu istniejącego (I etap formułowania Strategii Rozwoju)

 • Strategia Rozwoju Miasta Ząbki do 2015 roku (II etap formułowania Strategii Rozwoju)

12 lipca 2007 r.

- Zarządzenie Nr 0151/55/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
12 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki

20 lipca 2007 r.

- Sesja inauguracyjna Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:

 • Rola Konwentu w pracy nad Strategią

 • Prezentacja założeń Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-20013

 • Przedstawienie harmonogramu pracy nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

3 sierpnia 2007 r.

- Wykaz propozycji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć nieinwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Miasto lub inne podmioty

sierpień 2007 r.

- przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców Miasta Ząbki, osób prowadzących działalność gospodarczą w Ząbkach oraz wśród organizacji pozarządowych działających na terenie Ząbek przez Urząd Miasta w Ząbkach oraz ekspertów z SGH

- budowa bazy danych o stanie miasta na przestrzeni ostatnich lat:

 • Zbieranie danych na temat wydanych pozwoleń na budowę na terenie miasta w latach 2000-2007

 • Zbieranie danych na temat dróg , chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji oraz wodociągu, które istnieją na terenie miasta

 • Zbieranie danych z dziedziny pomocy społecznej

 • Zbieranie danych dotyczących sytuacji finansowej miasta

27 sierpnia 2007 r.

- II posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:

 • Założenia wyjściowe opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

 • Analiza SWOT

 • Kryteria Wyboru projektów/celów operacyjnych do realizacji w Mieście Ząbki

 • Analiza uwarunkowań społeczno gospodarczych Miasta Ząbki

10 września 2007 r.

- III posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:

 • Omówienie wyników badania ankietowego

 • Omówienie drzewa celów

17 września 2007 r.

- IV posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:

 • Uwagi członków Konwentu dotyczące wizji celów strategicznych, celów operacyjnych, programów operacyjnych i zadań realizacyjnych

2 października 2007 r.

- Sformułowanie zapisów do dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015” i przekazanie do konsultacji członkom Konwentu oraz Radnym Miasta Ząbki.

8 października 2007 r.

- V posiedzenie Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki:

 • Omówienie końcowej struktury dokumentu

 • Przedstawienie końcowego schematu i harmonogramu prac nad Strategią

 • Zgłaszanie ostatecznych uwag do zapisów do dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015”

 • Zakończenie pracy Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki

23 października 2007 r.

- podziękowania Burmistrza Miasta Ząbki dla członków Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki za aktywny i twórczy udział w pracach nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

27 listopada 2007 r.

- przekazanie Projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015” do konsultacji Radnym Miasta Ząbki

10 grudnia 2007 r.

- przekazanie Projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015” przez Radę Miasta pod obrady Komisji Gospodarczej

20 grudnia 2007 r.

- uchwałą Nr XIX/125/2007 Rady Miasta Ząbki przyjęto „Strategię Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015”