Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Krótko o strategii rozwoju Miasta Ząbki

Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 stanowi długookresowy dokument planistyczny, który jest jednym podstawowych instrumentów procesu planowania strategicznego ważnego dla sprawnego i efektywnego zarządzania gminą. Opracowany plan strategiczny umożliwia uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie planowanych działań. Strategia Rozwoju Miasta Ząbki pokazuje, że planowane do realizacji zadania są konsekwencją strategicznego myślenia o rozwoju, co jest niesłychanie istotne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym o ośrodki w ramach polityki strukturalnej UE.
Opracowanie Strategii na zasadzie partnerskiej współpracy z różnymi jednostkami i organizacjami oraz z dużym udziałem społeczności lokalnej pozwoliło na wypracowanie kierunków działań tożsamych z oczekiwaniami całej społeczności lokalnej Miasta Ząbki. Tym samym Strategia stanowi podstawę do koordynacji działań różnych podmiotów tak, aby uzupełniały się wzajemnie, a ich działania miały efekt synergiczny. Aby mieszkańcy w pełni identyfikowali się ze Strategią, musi ona zawierać wspólna wizję co do kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej. Istotnym z punktu widzenia procesu opracowania Strategii jest zbudowanie takiego systemu, w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju gminy, nawiązując dialog w układzie władza - społeczność. Należy podkreślić, że dokument ten ujmuje zagadnienia rozwoju w ujęciu całościowym (obszar i zamieszkująca go ludność).
Strategia jest dokumentem długookresowym, określającym generalny kierunek działania miasta oraz przedstawiającym metody i narzędzia wdrażania tych działań. Elastyczność Strategii przejawia się w jej otwartym charakterze, poprzez możliwość aktualizacji i zmian, co przekłada się na elastyczne dostosowywanie i korygowanie celów w zależności od zmieniających się uwarunkowań.
Strategia ma na celu określenie docelowego stanu rozwoju Miasta Ząbki w perspektywie ok. 10 lat. W warstwie koncepcyjno programowej oznacza to określenie ogólnych kierunków działań, służących jej wizji tzn. celów strategicznych i operacyjnych. W warstwie realizacyjnej Strategii, dla osiągnięcia przyjętych celów rozwoju, sformułowano szereg zadań realizacyjnych pogrupowanych tematycznie w tzw. "programy realizacyjne". Strategia rozwoju miasta z założenia ma stanowić kompleksową wizję rozwoju, jej przedmiotem nie są wyłącznie sfery pozostające w kompetencjach samorządu lokalnego.
Celem generalnym wyznaczonym przez Strategię jest wizja i misja rozwoju Miasta Ząbki.
Docelowa wizja rozwoju Miasta Ząbki:
"Miasto Ząbki atrakcyjnym miejscem życia na obszarze metropolii stołecznej"
Misja rozwoju Miasta Ząbki:
"Przekształcenie Miasta Ząbki w ośrodek konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki lokalnej, zdrowych warunków zamieszkania, efektywnego inwestowania, pracy i wypoczynku"
Na potrzeby realizacji "Strategii" zostało opracowanych 5 celów strategicznych i odpowiadające im cele operacyjne. Celom Operacyjnym przypisano szczegółowe Programy realizacyjne, w ramach których zaprogramowano konkretne zadania realizacyjne. Dla zachowania przejrzystości układu celów "Strategii" oddzielono układ logiczny celów strategicznych i operacyjnych od konkretnych zadań realizacyjnych.
Cele strategiczne przedstawiają się następująco:

 • Rozwój bazy ekonomicznej miasta, wzrost konkurencyjności, innowacyjności, dywersyfikacja bazy ekonomicznej
 • Poprawa bytowo-komunalnych warunków życia w mieście
 • Rozwój zasobów ludzkich, budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczności lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych
 • Osiągnięcie ładu przestrzennego w warunkach dynamicznego rozwoju, zmiana wizerunku miasta
 • Rozwój korzystnych infrastrukturalnych i gospodarczych powiązań z otoczeniem metropolitalnym.

Warto podkreślić, że swoboda wyboru celów strategicznych jest w praktyce bardzo ograniczona. Z jednej strony ograniczenia wynikają z lokalnych uwarunkowań rozwoju, a z drugiej musi być zachowana zgodność, albo co najmniej niesprzeczność celów rozwoju lokalnego ze strategicznymi celami zapisanymi w dokumentach o zasięgu wspólnotowym. Krajowy i regionalnym. Ogólny charakter sformułowanych celów strategicznych wymusza ich dalsze uszczegółowienie. Przyjmuje to postać tzw. celów operacyjnych tzn. wyodrębnienia bardziej skonkretyzowanych dziedzin interwencji strategicznej. Tak więc, w ramach każdego z wymienionych celów strategicznych wyodrębniono grupy celów operacyjnych takich, których realizacja ma się przyczyniać wprost lub pośrednio do realizacji danego celu strategicznego.

 

Strategia rozwoju lokalnego nie może ograniczać się do wskazania ogólnych dziedzin interwencji w zakresie zarządzania strategicznego gminą. Musi mieć część implementacyjną, czyli określać (na różnym poziomie szczegółowości) konkretne działania, poprzez które będą realizowane sformułowane cele zarówno strategiczne jak i operacyjne. Kompleksowość strategii powoduje, że zakres rzeczowy działań koniecznych do realizacji celów strategii jest bardzo szeroki. Aby uporządkować wszystkie zadania, które znalazły się w strategii dokonano ich merytorycznego pogrupowania w Programy Realizacyjne. W ramach zestawionych 6 Programów Realizacyjnych wyznaczono konkretne zadania realizacyjne:

 

 • Program rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej
 • Program rozwoju i modernizacji systemu dróg i ulic oraz systemu komunikacyjnego miasta
 • Program aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społecznych
 • Program rozwoju infrastruktury społecznej
 • Program wspierania rozwoju gospodarczego
 • Program Tworzenia ładu przestrzennego wewnątrz miasta i jego otoczeniu metropolitalnym

Podsumowując należy podkreślić, iż opracowana Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 jest zgodna ze wszystkimi najważniejszymi dokumentami strategicznymi (krajowymi i regionalnymi): Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013), Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego.

 

Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 pozostaje również w zgodzie z założeniami polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, tj.: polityką ochrony środowiska, polityka społeczeństwa informatycznego, polityką równego traktowania kobiet i mężczyzn.

 

Podjęcie uchwały Nr XIX/125/2007 Rady Miasta Ząbki w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 stanowi zwieńczenie trwającej kilka miesięcy pracy nad tym dokumentem. Inicjatorem i koordynatorem działań mających na celu opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na  lata 2007-2015 były władze samorządowe Miasta Ząbki.