Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych
05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 180
NIP 527-13-74-956
tel./fax 0..22 77-15-834, 77-15-881
e-mail: srp@srp.pl
strona: www.srp.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych prowadzi działalność skupiając się na realizacji głównych celów takich jak:

rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, wzmacnianie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych i młodzieży,
ułatwianie startu zawodowego absolwentom szkół, przekwalifikowanie bezrobotnych oraz przyuczanie do zawodu,
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości,
działanie w kierunku ograniczenia i przeciwdziałania bezrobociu oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych przedsiębiorstw,
pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą,
udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.

Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

prowadzenie Ośrodka Szkoleń i Warsztatów,
prowadzenie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości,
prowadzenie Klubu Pracy,
tworzenie sieci punktów usług finansowych,
uczestnictwo w Krajowym Systemie Usług.

Ośrodek Szkoleń i Warsztatów

W roku 2006 Ośrodek realizował projekty szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego. Były one współfinansowane ze środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Były to następujące projekty:

Działalność turystyczna dodatkowym źródłem dochodu dla gospodarstw rolnych - Działanie 2.1 ZPORR,
Nowy zawód - szansa i wyzwanie dla rolników i ich domowników - Działanie 2.3 ZPORR,
Doradca europejski - szansa na działalność pozarolniczą rolników i ich domowników - Działanie 2.3 ZPORR,
Kwalifikacje kluczem do kariery - Działanie 2.1 ZPORR,
Femina - etapem w rozwoju zawodowym kobiet - Działanie 1.6 SPO RZL,
Agroturystyka szansą i wyzwaniem dla rolników i domowników - Działanie 2.1 ZPORR,
Opiekun socjalny szansą na nowy zawód dla rolników i ich domowników - Działanie 2.3 ZPORR,
Doradca Europejski nowy zawód dla rolników i domowników - Działanie 2.3 ZPORR,
Działalność turystyczna dodatkowym źródłem dochodu dla gospodarstw rolnych - Działanie 2.1 ZPORR,
Projektuję, aplikuję, zarządzam - szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego - Działanie 2.1 ZPORR,
Jak założyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? Szkolenia dla rolników i domowników - Działanie 2.1 ZPORR.

W dziesięciu projektach Stowarzyszenie było liderem, natomiast w jednym partnerem dla ZDZ Warszawa. Łączna wartość realizowanych projektów to 8 938 235,97 PLN.

Celem tych projektów było dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych ich beneficjentów do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększanie dostępności kształcenia ustawicznego w regionie, wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające im wykonywanie nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa, promocja kształcenia ustawicznego kobiet oraz wspieranie ich przedsiębiorczości.

Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie w roku 2006 cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów, którzy wysoko oceniali sposób organizacji zajęć, przygotowanie materiałów szkoleniowych, profesjonalizm wykładowców, jak również uznawali zdobytą wiedzę i umiejętności za przydatne.

Wszystkie kontrole przeprowadzone przez Instytucje Wdrażające oraz Instytucje Pośredniczące zakończyły się stwierdzeniem braku nieprawidłowości w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusze pożyczkowe

W ramach Stowarzyszenia działa Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundusz Pożyczkowy Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które dysponują środkami pochodzącymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z funduszy tych udzielane są pożyczki dla osób bezrobotnych i planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak również dla przedsiębiorców z sektora MSP.

Np. w roku 2006 Stowarzyszenie przyznało 21 pożyczek z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości na łączną kwotę 988 000,00 PLN oraz 4 pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na łączną kwotę 165 000,00 PLN. Średnia wysokość udzielonej pożyczki to 52 000,00 PLN. Ich oprocentowanie kształtuje się na poziomie 6,9%, natomiast prowizja wynosi 3%. Średni okres spłaty pożyczek wynosił 36 miesięcy.

Klub Pracy

Klub Pracy oferuje doradztwo w zakresie sposobów poszukiwania zatrudnienia, przygotowywania życiorysów i listów motywacyjnych. Ponadto bezrobotni mają do swojej dyspozycji komputery, co dla wielu z nich jest jedyną okazją do skorzystania z Internetu czy edytora tekstu. Dzięki temu klienci Klubu Pracy stają się bardziej aktywni w poszukiwaniu pracy oraz zdobywają nowe umiejętności.
Bezrobotni otrzymują też informacje na temat warunków rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego w postaci pożyczek z funduszy pożyczkowych.

System Zarządzania Jakością i Krajowy System Usług dla MSP

Stowarzyszenie wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2000.
W 2006 r., w Stowarzyszeniu, na zlecenie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przeprowadzono połączony audyt Systemu Zarządzania Jakością oraz audyt w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. W ich wyniku stwierdzono, że działalność Stowarzyszenia spełnia wymagania norm jakościowych i postanowiono utrzymać ważność certyfikatu uzyskanego w roku 2004.

Stowarzyszenie uczestniczy w Krajowym Systemie Usług dla MSP, dzięki czemu pogłębia swoją współpracę z innymi ośrodkami działającymi na rzecz przedsiębiorców na terenie województwa mazowieckiego. Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w sesjach doradczych, informacyjnych i konferencjach organizowanych dla ośrodków KSU, pozwala to na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Spotkania te stanowią również forum wymiany opinii i doświadczeń.