Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Organizacyjno - Administracyjny (OA)

Kierownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego


Małgorzata Murawska
tel. 22 5109 728
e-mail: malgorzata.murawska@zabki.pl

Do zadań Referatu Organizacyjno - Administracyjnego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
b) koordynowanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, wyborami samorządowymi oraz przeprowadzeniem referendum,
c) koordynacja prac związanych z opracowaniem dla potrzeb Burmistrza projektów rozstrzygnięć, analiz i innych opracowań przygotowywanych przez referaty i inne komórki organizacyjne Urzędu,
d) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz wdrażanie i kontrola przestrzegania regulaminu,
e) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
f) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
g) organizowanie przekazywania do archiwum zakładowego Urzędu materiałów archiwalnych przez komórki Urzędu oraz prowadzenie tego archiwum,
h) koordynacja i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie,
i) prowadzenie spraw dotyczących reorganizacji i przekształceń jednostek organizacyjnych Miasta,
j) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez Urząd na wniosek;
2) w zakresie kontroli, skarg i wniosków:
a) koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki Urzędu w miejskich jednostkach organizacyjnych - w zakresie zleconym przez Burmistrza,
b) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie w zakresie:
- realizacji uchwał Rady oraz wniosków komisji Rady,
- terminowego załatwiania indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków,
- przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu
akt,
- gromadzenie dokumentacji pokontrolnej,
c) organizacja załatwiania petycji, skarg i wniosków;
d) sprawowanie nadzoru nad miejskimi spółkami handlowymi;
3) w zakresie obsługi Urzędu:
a) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
b) zabezpieczenie mienia Urzędu,
c) zaopatrzenie Urzędu w środki techniczne, sprzęt biurowy i artykuły papiernicze,
d) gospodarka odzieżą roboczą i ochronną;
e) zapewnienie przestrzegania na terenie Urzędu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru
nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w miejskich jednostkach
organizacyjnych,
g) organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,
h) gospodarowanie taborem samochodowym,
i) gospodarka tablicami i pieczęciami urzędowymi,
j) gospodarowanie drukami i formularzami,
k) zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów Urzędu,
l) zapewnienie łączności alarmowej i telefonii komórkowej;
4) w zakresie spraw komunalnych:
a) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta, w tym:
- sprawy wydawania skierowań dla osób w sprawie umów najmu lokalu
mieszkalnego oraz socjalnego,
- sprawy przekwaterowań z budynków zagrożonych i przeznaczonych do
rozbiórki,
- sprawy dotyczące ustalania stanu prawnego lokali komunalnych,
- sprawy zamiany lokali mieszkalnych,
- przygotowanie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali
mieszkalnych,
- obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- utrzymanie i konserwacja mieszkaniowego zasobu.
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących cen, opłat i stawek
z zakresu gospodarki komunalnej,
c) zbiórka nieczystości z koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk.