Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia (PKSiZ)

główny specjalista - Iwona Potęga
tel. 22 5109 792
e-mail: iwona.potega@zabki.pl
główny specjalista - Joanna Wysocka
tel. 22 5109 793
e-mail: joanna.wysocka@zabki.pl

Do zadań Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

1) promowanie potencjału, osiągnięć i działań miasta w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie promocji, w tym:
a) opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno- informacyjnych,
b) udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo- promocyjnych;
c) współpraca z prasą lokalną i krajową, radiem i telewizją, a zwłaszcza redakcją Ząbkowskiej Gazety Samorządowej „Co słychać?”,
2) organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji Miasta;
3) współpraca z miastami partnerskimi i pozyskiwanie nowych partnerów;
4) prowadzenie spraw związanych z członkostwem Miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych;
5) nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz regionalnych;
6) nadzór nad opracowaniem projektów i planów rozwoju kultury, sportu i profilaktyki zdrowotnej w Mieście oraz koordynacja ich wdrażania;
7) prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem funkcji organizatora dla miejskich instytucji kultury;
8) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w mieście;
9) tworzenie warunków rozwoju twórczości artystycznej i działań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury;
10) realizowanie i koordynowanie zadań w dziedzinie promocji turystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz gospodarczej miasta;
11) sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji;
12) opracowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza;
13) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad:
a) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
b) Miejskim Ośrodkiem Kultury;
c) Miejską Biblioteką Publiczną;
d) Miejską Przychodnią Zdrowia (SP ZOZ).

Folder o Ząbkach