Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Skarbnik Miasta Ząbki

Skarbnik Miasta Ząbki
Elżbieta Żmijewska

elzbieta.zmijewska@zabki.pl
tel. 22 5109-707

Skarbnik realizuje politykę finansów Miasta i jest głównym księgowym budżetu Miasta .

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  a) organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu,
        archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
            - właściwy przebieg operacji gospodarczych,
            - ochronę mienia będącego w posiadaniu Miasta,
            - sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób
      umożliwiający:
            - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji
              ekonomicznych,
            - terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych
              za to mienie,
          - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
      wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
      Urzędu oraz jednostki;
  d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów
      przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami
      ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości
      (Dz. U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
2) prowadzenie gospodarki finansowej polegające
    zwłaszcza na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,
      gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi
      będącymi w dyspozycji,
  b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości
      umów zawieranych przez jednostkę,
  c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony
      wartości pieniężnych,
  d) zapewnieniu terminowego ściągania należności
    i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
3) analiza wykorzystania środków z budżetu Miasta, polegająca
    zwłaszcza na:
  a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonowania
  gospodarki finansowej w zakresie powierzonych
  Skarbnikowi obowiązków,
  b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących
  wykonywania planów finansowych oraz ich zmian,
  c) następczej kontroli operacji gospodarczych jednostki
  stanowiących przedmiot księgowań;
4) kierowanie pracą podległych pracowników;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących
  prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu
  kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania
  inwentaryzacji;
6) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania
  budżetu oraz jego zmiany;
7) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania
  budżetu i ich analiz;
8) opracowywanie projektów budżetu Miasta;
9) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania
  budżetu Miasta;
10) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować
  powstanie zobowiązań pieniężnych;
11) parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza
  w sprawach dotyczących gospodarki finansowej;
12) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta,
  a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów
  publicznych;
13)wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
  z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych
  przez Burmistrza;
14)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1. Referatu Budżetowo - Finansowego.
2.Referat Podatków i Opłat Lokalnych