Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (ZPiOS)

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Arkadiusz Łebek
tel. 22 5109 751
e-mail: arkadiusz.lebek@zabki.pl

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa i architektury oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego w szczególności:

1) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
2) wnioskowanie o sporządzenie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie tych spraw do czasu załatwienia ich przez Radę;
3) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
4) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) opiniowanie studium i planów miejscowych gmin sąsiednich;
6) opiniowanie usytuowania projektowanych sieci technicznych uzbrojenia terenu w tym ogrodzeń;
7) opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją wieloletniego Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wraz z jego aktualizacją i sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji;
10) organizacja i nadzór nad odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta;
11) przygotowywanie projektów decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych i płynnych wraz z prowadzeniem ewidencji w tym zakresie;
12) opiniowanie wniosków w sprawie wydawania przez Starostę Wołomińskiego zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych;
13)występowanie do Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadku naruszenia przez przedsiębiorców przepisów o ochronie środowiska;
14) opracowywanie projektów decyzji zobowiązujących właścicieli nieruchomości do realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;
15) prowadzenie rejestrów, których obowiązek tworzenia wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
16)wykonywanie innych niezbędnych czynności z zakresy ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, architektury i urbanistyki miasta;
17) planowanie terenów zieleni na ternie Miasta;
18) utrzymanie terenów zieleni miejskiej;
19) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
20)wydawanie decyzji w zakresie przepisów o ochronie zwierząt;
21)wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów zaliczonych do ras niebezpiecznych;
22) nadzór nad wyłapywaniem bezpańskich psów;
23)współdziałanie ze służbami i inspekcjami w zakresie spraw sanitarno-weterynaryjnych w razie wystąpienia zagrożenia chorobami zakaźnymi na terenie miasta;
24) likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci oraz usuwanie wraków samochodów;
25) przygotowywanie projektów zezwoleń na usuwanie drzew oraz prowadzenie postępowań w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia lub za ich zniszczenie wraz z prowadzeniem rejestrów w tym zakresie.