Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Pogoda: Temperatura -4°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (ZPiOS)

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Arkadiusz Łebek
tel. 22 5109 751
e-mail: arkadiusz.lebek@zabki.pl

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa i architektury oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego w szczególności:

1) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
2) wnioskowanie o sporządzenie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie tych spraw do czasu załatwienia ich przez Radę;
3) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
4) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) opiniowanie studium i planów miejscowych gmin sąsiednich;
6) opiniowanie usytuowania projektowanych sieci technicznych uzbrojenia terenu w tym ogrodzeń;
7) opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją wieloletniego Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wraz z jego aktualizacją i sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji;
10) organizacja i nadzór nad odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta;
11) przygotowywanie projektów decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych i płynnych wraz z prowadzeniem ewidencji w tym zakresie;
12) opiniowanie wniosków w sprawie wydawania przez Starostę Wołomińskiego zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych;
13)występowanie do Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadku naruszenia przez przedsiębiorców przepisów o ochronie środowiska;
14) opracowywanie projektów decyzji zobowiązujących właścicieli nieruchomości do realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;
15) prowadzeni