Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Pogoda: Temperatura 21°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Projekty

Projekt "Praca nad sobą - szansą na przyszłość"
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach

Projekt "Praca nad sobą- szansą na przyszłość" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach
Autor:Karolina Kobza

Projekt "Praca nad sobą- szansą na przyszłość" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach
Autor: Ewa Wuszt

Projekt socjalny "Mieszkam-Dbam"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach już blisko 20 lat udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Z badań przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wynika, że z usług tej instytucji w 2008 r. korzystały 1383 osoby. Najliczniejszą grupę, w liczbie 342, stanowiły osoby bezrobotne regularnie pobierające zasiłek z tytułu bezrobocia. Wyniki analizy dokumentów tych klientów OPS wskazują, że niezmienna sytuacja prowadzi do wyuczonej bezradności, izolacji społecznej oraz powielania takiego modelu życia przez dzieci osób trwale nieaktywnych zawodowo. W związku z takim stanem rzeczy jednym z priorytetowych zadań dla Ośrodka jest zatrzymanie wielopokoleniowego procesu bezrobocia.

Z pośród realizowanych przez OPS w Ząbkach programów na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych na uwagę zasługuje innowacyjny projekt "Praca nad sobą - szansą na przyszłość". Jest to pierwszy projekt w Ośrodku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku wnikliwej analizy dokumentacji oraz na podstawie wywiadów z pracownikami socjalnymi zaproponowano udział w projekcie nie pracującym lecz będącym w wieku aktywności zawodowej osobom, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
- Mamy grupę 10 wyjątkowych kobiet, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i są nieaktywne zawodowo. Panie cechuje wysoka motywacja do zmiany swojego położenia dlatego spodziewamy się wspaniałych efektów - mówią pracownicy socjalni.

Czas trwania projektu przewidziany jest na 7 miesięcy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie, w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach. Program zakłada realizację, przez wykwalifikowanych specjalistów, następujących zajęć: treningu umiejętności społecznych, treningu autoprezentacji i wizażu, treningu umiejętności wychowawczych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, warsztatów w zakresie badań kompetencji zawodowych i predyspozycji psychologicznych, kursów komputerowych. Ponadto uczestnikom w zależności od potrzeb przysługują konsultacje indywidualne z psychologiem, prawnikiem oraz doradcą zawodowym. Na czas trwania projektu przewidziano pomoc materialną dla uczestników oraz zapewniono ich dzieciom opiekę w niepublicznym przedszkolu.

Pierwsze spotkania w ramach Treningu umiejętności społecznych nastrajają optymistycznie. Trenerka Kamila Pawłowska na temat uczestników wypowiada się w samych superlatywach:
- Pierwsze lody zostały przełamane. Panie są zmotywowane, bardzo aktywne i chętne do współpracy. Jestem zachwycona potencjałem grupy.

Głównym celem projektu jest zatrzymanie wielopokoleniowego procesu bezrobocia, poprzez wsparcie psychologiczne, oddziaływanie socjo - terapeutyczne i uposażenie uczestników w umiejętności i kwalifikacje pożądane na rynku pracy. Bardzo ważny jest również wydźwięk psychologiczny całego przedsięwzięcia:
- Najważniejsze by w pierwszej kolejności uczestniczki odzyskały poczucie własnej wartości i tożsamości, odzyskały nadzieję i odwagę życiową. Reszta przyjdzie z czasem bo tylko na takich solidnych fundamentach możliwy jest powrót do życia społecznego i aktywizacja zawodowa - mówi koordynator projektu Beata Krzysztoń.
Na ocenę efektów projektu będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, jednak pozytywne nastawienie wszystkich zaangażowanych osób nastraja optymistycznie. Już dziś wiemy na pewno, że realizacja podobnych projektów umożliwia Ośrodkom Pomocy Społecznej doprowadzenie do życiowego usamodzielniania się klientów OPS oraz ich integrację ze środowiskiem, jak również zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Autor: Karolina Kobza

Projekt "Praca nad sobą - szansą na przyszłość"w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach

W tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach obchodzi 20-tą rocznicę swojej działalności polegającej na udzielaniu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni Ośrodka uzyskali dane, z których wynika, że w 2009 roku z ich usług korzystało 1676 klientów, w tym 1122 kobiet i 554 mężczyzn, łącznie 725 rodzin. Okazało się, że najcięższa sytuacja dotyczy osób pochodzących ze środowisk dotkniętych mnogością problemów, czyli takich, w których występują więcej niż dwa ryzyka socjalne. Rodziny takie cechuje ubóstwo, izolacja społeczna, pogarszający się stan zdrowia, ograniczony dostęp do edukacji i dóbr kultury. To wszystko przekłada się na zmniejszenie szans tych osób na znalezienie zatrudnienia na dynamicznym rynku pracy. Z tego względu ważnym celem Ośrodka stało się działanie nakierowane na przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej tej grupy klientów.

Ubiegłoroczna edycja Projektu "Praca nad sobą - szansą na przyszłość", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dała wymierne rezultaty w postaci zmiany postaw życiowych uczestników oraz wzrostu ich kwalifikacji zawodowych. Spośród dziesięciu kobiet cztery zdecydowały się na kontynuację nauki (w liceach, w studium pomaturalnym oraz na uczelni wyższej) a trzy znalazły pracę. Realizatorzy projektu zachęceni ubiegłorocznym sukcesem postanowili ponownie go zrealizować. Do udziału w projekcie została wyselekcjonowana grupa ośmiu osób. Osoby te wybrano po wnikliwej analizie dokumentacji Ośrodka oraz na podstawie wywiadów z pracownikami socjalnymi. Oszacowano, że wśród klientów ze środowisk najbardziej zagrożonych stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 75% do 25%. W związku z tym przyjęto, że takie same proporcje zostaną zachowane pośród wytypowanych do projektu osób. Ostatecznie do udziału zakwalifikowano sześć kobiet i dwóch mężczyzn.

Grupę biorącą udział w projekcie tworzą klienci OPS korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, będący w wieku aktywności zawodowej, a pozostający aktualnie bez pracy, również ze względu na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi. Trudności tych osób ze znalezieniem zatrudnienia łączą się także z brakiem wsparcia ze strony rodziny i środowiska lokalnego. Są to osoby charakteryzujące się niskimi lub nieaktualnymi kwalifikacjami zawodowymi, niskimi umiejętnościami nawiązywania kontaktów interpersonalnych z potencjalnym pracodawcą oraz poruszania się po rynku pracy, nierzadko niską samooceną i brakiem pewności siebie. Jednocześnie wybrane osoby są wysoko zmotywowane do podjęcia działań na rzecz przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej.

Realizacja projektu przewidziana jest w przeciągu siedmiu miesięcy. Zajęcia odbywają się 2 - 3 razy w tygodniu w wymiarze 4 godziny dziennie. Miejscem spotkań jest siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach. Program opiera się na realizacji cyklu specjalistycznych zajęć, prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych trenerów. Kolejno następujące po sobie zajęcia to: trening umiejętności wychowawczych, trening umiejętności społecznych, warsztaty kompetencji zawodowych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty prozdrowotne. Przewidziane są również indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz grupa wsparcia. Po konsultacjach z doradcą zawodowym każda z ośmiu osób podejmie wybrane kursy zawodowe. W czasie trwania projektu uczestnikom przysługuje pomoc materialna oraz opieka nad dziećmi w niepublicznym przedszkolu.

Podstawowym celem projektu jest promocja integracji społecznej poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy uczestnikom projektu. Szczegółowe cele to: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie wsparcia ze strony środowiska zewnętrznego, zwiększenie kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej, wzrost umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych. Aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej towarzyszyć będzie wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne. Kierownik projektu Karolina Kobza dodaje:
- Na początku będziemy pracować nad odbudowaniem wiary w siebie naszych podopiecznych i zmniejszeniem ich poczucia izolacji społecznej. Wraz ze wzrostem samooceny i poprawą funkcjonowania społecznego przyjdzie czas na nabywanie nowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do aktywizacji zawodowej.

Rezultaty projektu zostaną ocenione nie tylko na podstawie frekwencji uczestników na zajęciach i ukończenia przez nich cyklu szkoleń, ale także zostanie uwzględniony wzrost ich motywacji i zdolności do aktywnego poszukiwania pracy oraz do poprawy relacji interpersonalnych. Taka ocena będzie mogła nastąpić dopiero w przyszłym roku, jednak wszystkie osoby zaangażowane w projekt są pełne nadziei i optymizmu. Wielokrotnie stwierdzono w praktyce, że realizacja tego typu projektów przez Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzi do życiowego usamodzielniania się klientów pomocy społecznej oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym. Takie działania są również profilaktyką powstawania nowych problemów społecznych i pogłębiania się istniejących dysfunkcji.

Autorka: Ewa Wuszt

 

Projekt socjalny "Mieszkam - Dbam"

W ramach zatwierdzonego przez Radę Miasta Programu Aktywności Lokalnej, realizowany był projekt socjalny pt. "Mieszkam-Dbam".

Założonym celem naszego projektu była:

aktywizacja mieszkańców poprzez włączenie ich do realizacji projektu,
organizacja społeczności lokalnej,
stworzenie pomostu porozumienia między administratorem budynku a mieszkańcami,
wzmocnienie poczucia własnej wartości mieszkańców,
zintegrowanie środowiska wspólną pracą oraz wywołanie poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie, dzięki czemu mieszkańcy będą dbali o zachowanie czystości.


Projekt podzielony został na dwa etapy:

Budynki komunalne położonych przy ulicy Piłsudskiego 5 i 5a - w terminie od 06.07.09. do 16.07.09,
Kamienica komunalna przy ulicy Matejki 9 - w terminie od 21.09.09 do 25.09.09.


W trakcie trwania projektu w budynkach ulicy Piłsudskiego 5 i 5a, zostało odmalowanych 5 klatek schodowych. Wykonano również prace tynkarskie.
Choć w pierwszych dniach trwania projektu nie wszyscy mieszkańcy włączyli się czynnie do działań, to widząc zaangażowanie swoich sąsiadów, niechętni do tej pory, włączyli się czynnie do pracy. Efektem ich działań było między innymi pomalowanie klatki schodowej w przeciągu półtora dnia. Niektórzy lokatorzy zaczęli wymieniać drzwi do mieszkań i klatki.
W czasie tych prac mieszkańcy wystąpili z inicjatywą robienia porządków wokół budynków.
Nawiązała się ścisła współpraca między administratorem budynków a mieszkańcami polegająca na:

zakupieniu materiałów budowlanych
postawienia dodatkowego kontenera na śmieci
administrator budynku zaczął dbać o wizerunek zewnętrzny poprzez strzyżenie trawników, zatrudnieniu dozorczyni, do której obowiązków należy sprzątanie klatek.


Cele i zadania w rejonie ulicy Piłsudskiego zostały zrealizowane w całości. Pierwszy etap projektu zakończony został piknikiem integracyjnym w dniu 17.07.09.

Drugim etapem projektu było odrestaurowanie bramy wjazdowo - przejściowej przy ul. Matejki 9.

Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Matejki, w odróżnieniu od mieszkańców biorących udział w pierwszym etapie projektu, nie wykazali zaangażowania na podobną skalę. Wyłoniła się jednak grupa pięciu osób, które wyjątkowo aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach związanych z projektem. Nie zniechęciła jej nawet mało przychylna postawa pozostałych mieszkańców kamienicy.

Realizacja tej części projektu trwała jeden tydzień, zakończona piknikiem w dniu 16.10.09 (Piknik odbył się w późniejszym terminie ze względu na warunki pogodowe).

Mamy nadzieję, że pozytywne nastawienie tych osób, które przełożyło się na wymierne efekty w postaci pięknie odnowionej bramy wjazdowo - przejściowej, będzie inspiracją powodującą zmianę negatywnej postawy reszty mieszkańców.

Do realizacji projektu zostały zaangażowane lokalne przedsiębiorstwa, firmy prywatne, które sponsorowały w części realizację przedsięwzięcia poprzez darowanie farb, gipsów, rozpuszczalników, artykułów malarskich oraz żywności, która była wykorzystana w czasie obu pikników.

W wyniku wspólnych działań mieszkańcy rejonów poczuli się docenieni, dostrzeżeni, potrafili określić swoje potrzeby i interesy, zintegrowali się w konkretnym działaniu. Szanują pracę wykonaną własnymi rękoma, uwierzyli we własne możliwości, ponieważ w wyniku ich wysiłków, estetyka wewnątrz budynków zmieniła się diametralnie.

W piknikach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta. W związku z powyższym mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich problemów związanych z miejscem zamieszkania.
W czasie trwania całego projektu stałymi uczestnikami byli pracownicy socjalni, którzy na bieżąco rozwiązywali problemy, wspierali w chwilach zniechęcenia.
Stałe uczestnictwo pracowników socjalnych dawało mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, pozytywnego wzmacniania w działaniach.
Atmosfera panująca podczas realizacji projektu umożliwiła nawiązanie głębszych relacji interpersonalnych między pracownikami socjalnymi a mieszkańcami. Relacje te stały się znacznie bardziej otwarte i przyjazne.
W wyniku tych działań wypłynęły od mieszkańców kolejne pomysły, propozycje poprawy wizerunku ich miejsca zamieszkania w oparciu o Program Aktywności Lokalnej.

Nabór do projektu systemowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach ogłasza nabór kandydatów do projektu systemowego "PRACA NAD SOBĄ - SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 8 uczestników projektu

O przyjęcie do projektu mogą się starać osoby:
zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń w OPS Ząbki
nieaktywne zawodowo
będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)

Planowane działania:
Trening umiejętności społecznych
Trening skutecznego rodzica
Spotkania grupy wsparcia
Kursy/szkolenia zawodowe
Warsztaty autokreacji
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Psychoterapia indywidualna
Konsultacje indywidualne z edukatorem prozdrowotnym
Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
Piknik integracyjny

Na czas realizacji projektu uczestnikom przysługuje poczęstunek, opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

REKRUTACJA KANDYDATÓW ODBYWA SIĘ W DNIACH 1-9 CZERWCA 2011 ROKU

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE PROSIMY O OSOBISTY KONTAKT Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZĄBKACH.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY SOCJALNI, W GODZINACH FUNKCJONOWANIA OPS CZYLI:
PONIEDZIAŁEK 10.00-18.00, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 8.00-16.00