Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Pogoda: Temperatura 5°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Fundusz alimentacyjny

I. Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, która ma zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, sprawa o egzekucję alimentów toczy się u komornika sądowego, ale egzekucja okazała się bezskuteczna.

II. Co to jest bezskuteczna egzekucja?

Przez bezskuteczność egzekucji rozumie się taką egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

III. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:

 1. 18 roku życia;

 2. w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia;

 3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo;

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

IV. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2014 r. (dla osób ubiegających się o świadczenie od 01.10.2015 r.)

V. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

VI. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

VII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

 2. Zawarła związek małżeński;

VIII. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

IX. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający wiek osoby wnioskującej

 2. Akt urodzenia dziecka lub dzieci;

 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

 4. Kopia zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 6. Oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające wysokość dochodu pełnoletnich członków rodziny za 2014 r.;

 7. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2014

 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r .Składka 9% (zaświadczenie z ZUS lub informacja z zakładu pracy)

 9. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski;

 10. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 11. Zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2014 r.;

 12. Oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej;

 13. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie /od kiedy do kiedy/

 14. /Uzyskanie dochodu/Zaświadczenie z zakładu pracy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wynagrodzenie netto)

 15. Kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego utratę dochodu za 2014 rok, umowy zlecenia za 2014 rok, umowy o dzieło za 2014 r, PIT-11;

 16. PIT 8Cza 2014 rok, w przypadku otrzymywania stypendium szkolnego;

 17. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2014

 18. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG.
   

Terminy składania wniosków o Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 będą przyjmowane w miesiącach sierpień, wrzesień, październik.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.