Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Dział pomocy środowiskowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizuje zadania własne i zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., Dz. U. z 2015 r poz. 163, z późn. zm) oraz innych aktów prawnych.

 •   Ustawy:

  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

  • ustawy Prawo energetyczne,

  • ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

  • ustawy o systemie oświaty.

 • Prawo do świadczeń pomocy społecznej

przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, posiadającym zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizmu lub narkomanii;
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
   

Prawo do świadczeń pieniężnych

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z w/w okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej";
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie";
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny".
  Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy lub jej odmowie wydawane są w formie pisemnej.

  Do dochodów nie wlicza się:
 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób;
 • jednorazowych świadczeń socjalnych;
 • świadczeń w naturze;
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej.

W przypadku wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową danej osoby/rodziny, stwierdzoną przez pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ma prawo odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego (art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) lub z urzędu ( art. 102 ust. 2 ww. ustawy).

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc zobowiązane są do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc wielu różnych dokumentów. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia.


Główne formy udzielanej pomocy:

 1. Pomoc finansowa - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawowo świadczeń pieniężnych:
  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
   Zasiłek okresowy
   Zasiłek okresowy, o  którym mowa w  art. 38 ustawy- przysługuje:
   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 634 zł;
   rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, w  szczególności ze  względu na:
   długotrwałą chorobę,
   niepełnosprawność,
   bezrobocie,
   możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z  innych systemów zabezpieczenia społecznego.

   Wysokość zasiłku okresowego ustala się:
   w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a  dochodem tej osoby,
   w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a  dochodem tej rodziny.
   Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
    

   Zasiłek celowy
   Zasiłek celowy, o  którym mowa w  art. 39 ustawy może być przyznany w  szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i  leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i  napraw w  mieszkaniu, a  także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i  innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o  powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

   Specjalny zasiłek celowy
   jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ust 1 ustawy o  pomocy społecznej i  może być przyznane w  szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o  dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w  wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
   Szczególnie uzasadnione przyczyny należy udokumentować i  potwierdzić konieczność wydatku.

   Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
   świadczenie to może być przyznane w  szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie  o  dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ust 2 ustawy o  pomocy społecznej).
  Zasiłek stały
  Zasiłek stały, o  którym mowa w  art. 37 ustawy - przysługuje:
  Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z  powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 634 zł

  Pełnoletniej osobie pozostającej w  rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w  rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie tj. od kwoty 514 zł.
  Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.
  Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w  faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i  gospodarujące.
  Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w  rozumieniu przepisów o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I  lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w  rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Niezdolność do pracy z  tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę i mężczyznę 67 lat.
  W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w  wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a  dochodem tej osoby, z  tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł. W  przypadku osoby w  rodzinie zasiłek stały ustala się w  wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w  rodzinie, a  dochodem tej osoby.
  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i  renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.
 2. Świadczenia niepieniężne:
  • bilet kredytowany;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • składki na ubezpieczenie społeczne;
  • sprawienie pogrzebu;
  • udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych)
 3. Pomoc w naturze:
  • pomoc rzeczowa;
  • posiłek
 4. Pomoc usługowa:
  • Usługi opiekuńcze
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacja
   • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
   • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 5. Poradnictwo prawne i psychologiczne.
 6. Interwencja kryzysowa.
 7. Praca socjalna.
 8. Umieszczanie w domu pomocy społecznej.

Wszystkie wymienione formy pomocy mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości oraz uprawnienia.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia. 

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Należy nadmienić, iż  rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w  stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w  związku z  ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

Obowiązki pracowników socjalnych

Obowiązki pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej związane z monitorowaniem sytuacji społecznej w celu rozpoznania potrzeb osób wymagających objęcia pomocą społeczną zostały określone w art 119 ust.1 pkt 2, 6, 7, 8 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Należą do nich:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;
 • łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o pomoc
zobacz...

Oświadczenie Nr 1
zobacz...

Oświadczenie Nr 2
zobacz...