Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Sekretarz Miasta Ząbki

Patrycja Żołnierzak

sekretarz@zabki.pl
tel. 22 5109-708

Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu ­w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz inne zadania powierzone przez Burmistrza. Przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • nadzór nad zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu;
 • realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;
 • wdrażanie nowoczesnych metod organizacji;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kierownikami komórek  organizacyjnych w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań;
 • ustalanie i monitorowanie realizacji procedur kontroli wewnętrznej Urzędu, w szczególności w zakresie:
          a) przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem
              postępowania administracyjnego,
          b) przestrzeganie regulaminów, zarządzeń oraz poleceń
              służbowych,
          c) realizacji wniosków z kontroli wewnętrznych, realizacji
              wniosków z kontroli zewnętrznych;
 • nadzór nad przygotowaniem i obsługą pracy Burmistrza;
 • przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady oraz ich realizacją;
 • nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu;
 • nadzór nad prowadzoną w Urzędzie działalnością archiwalną;
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych.
 • zapewnienie prawidłowego publikowania aktów prawa miejscowego.


Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 

 • Referatu Organizacyjno-Administracyjnego,
 • Referatu Oświaty i Polityki Społecznej,
 • Referatu Spraw Obywatelskich,
 • Biura Rady Miasta,
 • Biura Prawnego,
 • Biura Obsługi Interesanta,
 • Stanowiska d/s Działalności Gospodarczej,