Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  Przeciwdziałanie przemocy

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w  rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a  także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w  szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w  tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a  także wywołujące cierpienia i  krzywdy moralne u  osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

  • przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizyczne jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała np. bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie,

  • przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej: zawiera przymus i groźby np. wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi,

  • przemoc seksualna – naruszenie intymności: o przemocy seksualnej mówimy wtedy, kiedy dochodzi do zmuszania osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania o jej zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Zachowania naruszające intymność to:. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

  • Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności: wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków do życia lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla przeżycia potrzeby, np. niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętych osobistych pomieszczeń, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, dysponowanie czyjąś własnością, zmuszanie do spłacania długów, zaciąganie pożyczek „ na wspólne konto” bez wiedzy lub zgody partnera, sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez zgody.

  • Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich: oznacza to np. niedawanie środków na utrzymanie, pozbawienie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielanie pomocy, uniemożliwienie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb jak: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itd.

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112

Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.

PAMIĘTAJ!!!

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe — możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Placówki i instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie, pomocą dla ofiar i terapią sprawców przemocy:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia

Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"

22 668-70-00

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

  • POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ZIELONCE

ul. Poniatowskiego 29

05-220 Zielonka

Zajmujemy się przede wszystkim udzielaniem pomocy i wsparcia ofiarom przemocy domowej. W miarę możliwości udzielamy pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, których bezpieczeństwo jest zagrożone. Prowadzimy konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne dla osób dorosłych w siedzibie Ośrodka.

Zapisy do specjalistów pod numerem: (022) 771 83 84

Telefon Interwencyjny (24h): 504 221 017

Porady e-mailowe:  psychologpoikzielonka@gmail.com

WAŻNE!!!

W chwili zgłoszenia przez Ciebie do instytucji działającej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie faktu doznawania przemocy od osoby bliskiej przedstawiciel tej instytucji ma obowiązek wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”.

Na skutek wszczęcia procedury informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania, tzn. zwoła grupę roboczą celem ustalenia indywidualnego planu pomocy. W skład grupy wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych

  • pracownicy socjalni,

  • członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

  • przedstawiciele policji,

  • pracownicy oświaty,

  • przedstawiciele ochrony zdrowia,

  • przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych,

  • przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej.

Oprócz opracowywania i realizacji indywidualnych planów pomocy, członkowie grupy roboczej inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc. Wszystkie wyżej wymienione czynności zmierzają do poprawy sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą.
 

Procedura "Niebieskiej Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie  Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

 

Zadania   przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury „Niebieskie Karty” na podstawie na podstawie § 11-16 ww. rozporządzenia:

 

Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

- diagnozuje sytuację i  potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- udziela kompleksowych informacji o:

        a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej   i  pedagogicznej, oraz wsparcia, w  tym o  instytucjach i  podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w  rodzinie,

        b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w  rodzinie oraz o  instytucjach i  podmiotach świadczących tę pomocy,

      c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, w  zależności od potrzeb, schronienie w  całodobowej placówce świadczącej pomoc, w  tym w  szczególności w  specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinie;

- może prowadzić rozmowy z  osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w  rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w  rodzinie oraz informuje te osoby o  możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i  udziale w  programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w  rodzinie.

Przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

- diagnozuje sytuację i  potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- udziela kompleksowych informacji o:

          a) możliwościach uzyskania pomocy, w  szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej   i  pedagogicznej, oraz wsparcia, w  tym o  instytucjach i  podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w  rodzinie,

          b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w  rodzinie oraz o  instytucjach i  podmiotach świadczących tę pomocy,

      c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- może prowadzić rozmowy z  osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w  rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w  rodzinie oraz informuje te osoby o  możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i  udziale w  programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w  rodzinie.

Funkcjonariusz Policji:

- udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, niezbędnej pomocy, w  tym udziela pierwszej pomocy;

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- podejmuje, w  razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i  mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w  rodzinie, włącznie z  zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w  stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i  zatrzymania;

- przeprowadza, o  ile jest to możliwe, z  osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, rozmowę, w  szczególności o  odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w  stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, do zachowania zgodnego z  prawem i  zasadami współżycia społecznego;

- przeprowadza na miejscu zdarzenia, w  przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

- podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, w  zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

Przedstawiciel ochrony zdrowia, tj. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny:

- każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, informacji o  możliwościach uzyskania pomocy i  wsparcia oraz o  uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o  ustaleniu przyczyn i  rodzaju uszkodzeń ciała związanych z  użyciem przemocy w  rodzinie.

Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta — A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.

Przedstawiciel oświaty:

- udziela kompleksowych informacji o:

      a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i  pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i  podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w  rodzinie,

      b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- może prowadzić rozmowy z  osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w  rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w  rodzinie oraz informuje te osoby o  możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i  udziale w  programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w  rodzinie;

- diagnozuje sytuację i  potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, w  tym w  szczególności wobec dzieci;

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o  możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i  pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w  tym o  formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i  podmioty w  zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w  rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

- udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie;

- podejmują działania w  stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, w  celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

- zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

- opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, i  jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

-  rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań;

- podejmują działania w  stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, w  szczególności:

      a) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;

      b) przekazują informacje o  konsekwencjach popełnianych czynów;

      c) motywują do udziału w  programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

  d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;

    e) przekazują informacje o  koniecznych do zrealizowania działaniach w  celu zaprzestania stosowania przemocy w  rodzinie.

Osobę nadużywającą alkoholu, wobec której  istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

PAMIĘTAJ!!!

Przemoc nie skończy się sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest przełamanie izolacji i milczenia

 

Informator pokrzywdzonego - serwis internetowy "Pokrzywdzeni"

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - (PDD 126KB)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” - (PDF 98KB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - (PDF 32KB)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ząbki na lata 2014 -2020