Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:

 1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh

 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh

 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,09 zł miesięcznie,

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,40 zł miesięcznie

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2015 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)

 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 12, tel. 22 5109809

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:

 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej

 2. na rachunek Zakładu Energetycznego

OPŁATY:

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej - art. 4 zał. I ust. 53 pkt. 2a Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późń. zm.

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolny od podatku dochodowego.

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.)

 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.  z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.)

 3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 377).

 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.