Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Podatek "śmieciowy"

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji, którą należy złożyć w Urzędzie Miasta.

Przypominamy, że:

  • deklaracje składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie Miasta Ząbki, np. w imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego jedną deklarację składa wspólnota mieszkaniowa.

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z metodą ustaloną przez Radę Miasta Ząbki jest naliczana od gospodarstwa domowego, przez które rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących;

  • podstawowa stawka opłaty ustalona w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Ząbki wynosi 28,00 złotych za 1 miesiąc (84,00 zł za kwartał). Osoby, które nie będą segregować odpadów zostaną obciążone podwójną stawką opłaty w wysokości 56,00 złotych za 1 miesiąc (168,00 zł za kwartał);

  • właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują, że na terenie nieruchomości nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składają dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan.

  • za wnoszoną opłatę przedsiębiorcy posiadający stosowne umowy z Miastem Ząbki będą odbierali i zagospodarowywali odpady pochodzące z nieruchomości na terenie naszego Miasta

  • przypominamy o ciążącym na właścicielach nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, 

system funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku


Wpłat dokonujemy na indywidualny Nr konta przypisany do nieruchomości lub na
rachunek główny dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
11 8006 0000 0013 0462 2000 0049
w tytule przelewu prosimy podać adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz dane osoby, która złożyła deklarację

PRZYPOMINAMY, ŻE WPŁAT DOKONUJEMY DO 15 DNIA PIERWSZEGO MIESIĄCA
KOLEJNYCH KWARTAŁÓW KALENDARZOWYCH
(tj. do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 lipca, do 15 października)

ZA IV KWARTAŁ  2015 R.
(PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ
)
OPŁATĘ WNOSIMY DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Pytania proszę kierować na adres pawel.radzio@zabki.pl