Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Pogoda: Temperatura 9°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Zespół Informatyki (IN)

Kierownik Zespołu Informatyki
Bogdan Kowalczyk
tel. 22 5109 733
e-mail: bogdan.kowalczyk@zabki.pl

Do zadań Zespołu Informatyki należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków technicznych systemu informatycznego oraz jego ochrony dla sprawnego funkcjonowania Urzędu;
2) administrowanie istniejącym w Urzędzie systemem informatycznym;
3) planowanie i występowanie z wnioskiem o zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
4) instalowanie nowego oraz nadzór techniczny nad funkcjonowaniem istniejącego sprzętu i oprogramowania Urzędu, w tym baz danych;
5) planowanie i rozwój systemu informatycznego Urzędu, tworzenie koncepcji spójnego systemu informatycznego w Urzędzie oraz wykonywanie sprawozdań, analiz i opinii w tym zakresie;
6) przygotowywanie przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz nadzór nad realizacją zawartej w wyniku postępowania umowy;
7) pomoc techniczna w aktualizacji strony internetowej Miasta, kontrola poprawności technicznej publikowanych danych i nadawanie uprawnień dostępu do edycji serwisów strony;
8) administrowanie serwerami Urzędu;
9) zabezpieczenie zbiorów danych osobowych zlokalizowanych na stacjach komputerowych Urzędu przed dostępem osób nieuprawnionych w porozumieniu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji;
10) świadczenie bieżącej pomocy pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego;
11) dokonywanie drobnych napraw i modernizacji sprzętu komputerowego w Urzędzie;
12) zapewnienie łączności telefonicznej Urzędu oraz administrowanie siecią telefonii IP;
13) nadzór nad poprawnym działaniem systemu obiegu dokumentów oraz skrzynki podawczej;
14) zarządzanie centralnym systemem podtrzymania zasilania;
15) zapewnienie obsługi informatycznej wyborów powszechnych;
16) realizacja innych zadań określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza administratorowi systemów informatycznych.