Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Audytor wewnętrzny (AW)

Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:
a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Urzędu,
b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
c) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego w porozumieniu z Burmistrzem;
3) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działalności Jednostki;
4) realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu;
5) przeprowadzanie, na wniosek Burmistrza, w uzasadnionych przypadkach audytów poza planem audytu;
6) prowadzenie stałych oraz bieżących akt audytu;
7) sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu;
8) udział w pracach związanych z tworzeniem wewnętrznych procedur dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
9) współpraca z audytorami zewnętrznymi.