Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Stanowisko ds.Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych (SOC)

insp. Krzysztof Krajewski
tel. 22 5109 790
e-mail: krzysztof.krajewski@zabki.pl

Do zadań stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) w zakresie obronności:
a) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
c) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Miasta, a także stosownych programów obronnych;
d) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne;
e) realizowanie przedsięwziąć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
f) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza wprowadzającego ten regulamin w życie;
g) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
h) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru;
i) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby
świadczeń na rzecz obrony;
j) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
k) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
l) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;
m) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
2) w zakresie obrony cywilnej:
a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
b) opracowywanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej;
c) opracowywanie i opiniowanie planów działania;
d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
e) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
f) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
g) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
h) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
i) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
j) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
k) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji,
eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
l) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarnoepidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
m) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
n) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
o) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej;
p) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
r) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;
s) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
t) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej;
u) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
3) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego poprzez realizację zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie, uzgodnienie, przedłożenie do zatwierdzenia oraz aktualizację gminnego planu reagowania kryzysowego;
c) opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń;
d) przygotowanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego;
e) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej;
f) przygotowanie i aktualizacja planów ochrony infrastruktury krytycznej;
g) opracowanie i wdrożenie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej;
h) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego;
i) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;
j) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Miasta;
k) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
4) prowadzenie rejestru przedpoborowych i współdziałanie przy czynnościach związanych z poborem;
5) prowadzenie kancelarii tajnej;
6) koordynowanie spraw dotyczących wykonywania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych;
7) koordynowanie dostarczania przez pracowników Urzędu informacji publicznej oraz zamieszczania jej w Biuletynie Informacji Publicznej;
8) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi i udzielaniem im dotacji na realizację zadań Miasta;
9) analiza składanych oświadczeń majątkowych oraz współpraca z właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie przekazywania im oświadczeń o stanie majątkowym osób, zobowiązanych przepisami prawa do ich złożenia.