Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Oświaty i Polityki Społecznej (OSiPS)

Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej
Ewa Wiśniewska
tel. 22 5109 738
e-mail: ewa.wisniewska@zabki.pl

Do zadań Referatu Oświaty i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe;
2) koordynacja, doradztwo i nadzór w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;
3) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych;
4) udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego;
5) rozliczanie dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin;
6) kontrola w przedszkolach niepublicznych, szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, według której udzielana jest dotacja na dany miesiąc;
7) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi;
8) ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola;
9) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;
10) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
11) kontrola spełniania obowiązku nauki;
12) koordynacja konkursów organizowanych dla jednostek oświatowych;
13) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej uczniom w ramach programu „Wyprawka Szkolna”;
14) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
15) prowadzenie statystyki oświatowej;
16) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników;
17) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
18) nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi;
19) realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
20) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii ;
21) obsługa administracyjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
22)współpraca z różnymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
23) sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie realizowanych spraw;
24) nadzór nad działalnością szkół/placówek zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego szkołę/placówkę;
25) sprawowanie nadzoru nad działalnością świetlic środowiskowych i Ośrodka Pomocy Społecznej;
26) nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych miejskich gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.