Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Elżbieta Ślazińska
tel. 22 5109 771
e-mail: elzbieta.slazinska@zabki.pl

Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy prowadzenie spraw w zakresie wymiaru, poboru, ewidencji i egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności Miasta, w szczególności

1) wymiar i pobór podatków lokalnych;
2) pobór innych należności, w szczególności z tytułu czynszu, najmu, dzierżawy, mandatów we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
3) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu;
4) załatwianie podań dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości;
5) wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych;
6) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
7) wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatków lokalnych,
8) prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu wykupu gruntu, lokali mieszkalnych oraz faktur wystawionych za ogłoszenia i kserokopie dokumentów;
9) dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
a) wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
b) wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
c) wnioskowanie o wpis hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dłużnika,
d) współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości;
10) załatwianie odwołań dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości;
11) prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
12) wszczynanie postępowań administracyjnych celem opodatkowania nieruchomości;
13) rozliczanie opłaty targowej;
14) wystawianie faktur VAT oraz prowadzenie rejestru VAT;
15) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku;
16) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.