Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Budżetowo - Finansowy (BF)

Kierownik Referatu Budżetowo- Finansowego
Katarzyna Balcerzak- Jałtuszewska
tel. 22 5109 777
e- mail: katarzyna.balcerzak@zabki.pl

Do zadań Referatu Budżetowo – Finansowego należą sprawy z zakresu gospodarki
finansowej Miasta, w szczególności:


1) opracowywanie materiałów do tworzenia projektu budżetu oraz sporządzanie projektu budżetu Miasta;
2) przygotowywanie materiałów i prowadzenie analiz dochodów i wydatków Miasta oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie;
3) sporządzanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących gospodarki finansowej;
4) opracowywanie analiz problemowych do uchwał Rady podejmowanych w sprawach gospodarki finansowej;
5) sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Urzędu;
6) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta;
7) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta;
8) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Urzędu;
9) ewidencja księgowa dochodów i wydatków Urzędu;
10) ewidencja księgowa środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
11) prowadzenie i ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu;
12) księgowa obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej funkcjonującej przy Urzędzie;
13) rozliczanie zadań majątkowych budżetu Miasta wraz z bieżącą analizą finansową;
14) prowadzenie ewidencji składników majątkowych i mienia gminnego oraz bieżąca inwentaryzacja zmian w tym zakresie;
15) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej rachunków budżetu Miasta;
16) prowadzenie innych rozliczeń finansowych;
17) prowadzenie wewnętrznych rejestrów umów bieżących i inwestycyjnych oraz analiza ich realizacji;
18)wydawanie opinii pod kątem rozliczeń finansowych dla referatów Urzędu;
19)wykonywanie innych zadań związanych z polityką budżetowo-finansową Miasta i Urzędu;
20) prowadzenie i kontrola zaangażowania wydatków Urzędu;
21) rozliczanie biletów komunikacji miejskiej;
22) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej;
23) przygotowywanie postępowań przetargowych z zakresu Referatu.