Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Pogoda: Temperatura 5°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Becikowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach zajmuje się wypłatą "becikowego" - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla mieszkańców miasta Ząbki na wszystkie nowo narodzone dzieci.

"Becikowe" przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł, w wysokości 1000 zł na każde żywe urodzone dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, z wyjątkiem osób, którzy są opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający wiek osoby wnioskującej

 2. Akt urodzenia dziecka lub dzieci;

 3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

 4. Oświadczenie drugiego rodzica o nie ubieganiu się o jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka w innej instytucji tj. Ośrodku Pomocy Społecznej (z podaniem danych: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania,

 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

 6. Kopia zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

 7. Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 8. Oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej;

 9. Oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające wysokość dochodu pełnoletnich członków rodziny za 2014 r.;

 10. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2014

 11. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r .Składka 9% (zaświadczenie z ZUS lub informacja z zakładu pracy)

 12. Akt zgonu;

 13. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski;

 14. Odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację oraz odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 15. Zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2014 r.;

 16. Oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej;

 17. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie /od kiedy do kiedy/

 18. /Uzyskanie dochodu/Zaświadczenie z zakładu pracy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wynagrodzenie netto)

 19. Kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego utratę dochodu za 2014 rok, umowy zlecenia za 2014 rok, umowy o dzieło za 2014 r, Pit PIT-11;

 20. PIT 8C za 2014 rok, w przypadku otrzymywania stypendium szkolnego;

 21. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony i okresie sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stosunku pracy.

 22. Zaświadczenie z ZUS-u o zgłoszeniu do składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku ubiegania się o dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;

 23. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2014

 24. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG