Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Biuro Rady Miasta (BRM)

Kierownik Biura Rady Miasta
Małgorzata Wyrzykowska
tel. 22 5109-712
e-mail: malgorzata.wyrzykowska@zabki.pl
insp. Urszula Siekierka
tel. 22 5109-713
e-mail: urszula.siekierka@zabki.pl

Do zadań Biura Rady Miasta należy w szczególności:

1) organizowanie konsultacji społecznych na temat projektów rozstrzygnięć Rady oraz
przyjmowanie opinii na ten temat;
2) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
3) sporządzanie protokołów sesji Rady oraz innych zebrań i posiedzeń;
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,
zebrań i spotkań Rady i komisji;
5) przekazywanie korespondencji do i od Rady, komisji oraz poszczególnych radnych;
6) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów
dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na
posiedzenia i obrady tych organów;
7) zapewnienie terminowego przygotowania przez kierowników referatów materiałów na
sesje Rady i posiedzenia Komisji;
8) udostępnianie do publicznego wglądu uchwał i protokołów Rady;
9) przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru w ciągu 7 dni od uchwalenia;
10) prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;
11) przekazywanie uchwał Rady wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu;
12) koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i wniosków komisji
Rady;
13) opracowywanie projektów obwieszczeń o ogłoszeniu jednolitego tekstu aktów
normatywnych Rady ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym.insp. Małgorzata Wyrzykowska
tel. 22 5109-712
insp. Urszula Siekierka
tel. 22 5109-713

Statut U.M. Ząbki
Strategia Rozwoju 2007-2015
Najbliższa sesja
Projekty uchwał od sesji XVII
Projekty uchwał do sesji XVI

Uchwały
Protokoły z sesji od XVI
Protokoły z sesji do XV
Wnioski,opinie,interpelacje radnych

Radni Miasta Ząbki

 

Wojciech Gut- Przewodniczący Rady Miasta
Dyżury radnego: czwartek w godz. 17:00- 18:00
e-mail: radny.gut@zabki.pl

 

 

 

Marek Połomski- Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Dyżur radnego: poniedziałek w godz. 17.00 - 18.00
e-mail: radny.polomski@zabki.pl

 


Paweł Uściński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.uscinski@zabki.pl

 

 

Agnieszka M. Ignaczak- Przewodnicząca Komisji Gospodarczej
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radna.ignaczak@zabki.plGrzegorz Siwek - Przewodniczący Komisji Społecznej
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.siwek@zabki.pl

 

 

 

Robert Świątkiewicz- Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
Dyżur radnego: pierwszy poniedziałek m-ca w godz. 18.30 - 20.00
wMOSiR Trybuna Sportowa ul. Słowackiego 21
e-mail: radny.swiatkiewicz@zabki.pl

 

 

Joanna Dąbrowska
Spotkania z radną po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 608-315-015
e-mail: radna.joannadabrowska@zabki.pl

 

Zofia Dąbrowska
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl

 


Janusz Dąbrowski
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.dabrowski@zabki.pl

 

 

 

Maria Guzowska
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radna.guzowska@zabki.pl

 

 

Edyta Kalata
Dyżur radnego: w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18.00 - 19.00 w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Kościelna 2
e-mail: radna.kalata@zabki.pl

 

 

Olga Kisiel
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radna.kisiel@zabki.pl

 

Janusz Krajewski
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.krajewski@zabki.pl

 

 

 

Jan Kurowicki
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl

 

 

Sławomir Nowak
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.nowak@zabki.pl

 

 

 

Olgierd Radoń
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.radon@zabki.pl

 

 

 

Adam Remiarz
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.remiarz@zabki.pl

 

Waldemar Stachera
Dyżur radnego:uzgodnienie telefoniczne nr tel. 605 532 781
przy ul. Kościu8szki 3 m. 5

e-mail: radny.stachera@zabki.pl 

 

Tomasz Szymczak
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.szymczak@zabki.pl

 

 

 

Artur Wałachowski
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radny.walachowski@zabki.pl

 

Wiktoria Żurobska
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki
e-mail: radna.zurobska@zabki.pl