Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski
sekretariat@zabki.pl
tel. sekretariat: 22 5109-702
fax: 22 5109-888

Przyjęcia interesantów:
- poniedziałek, godz. 15.00 - 18.00

Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników innych jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.
Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

                1) organizowanie i kierowanie pracą Urzędu;
                2) sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem
                    Urzędu;
                3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego
                    w stosunku do kierowników jednostek
                    organizacyjnych Miasta i pracowników;
                4) reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
                5) nadzorowanie gospodarki finansowej Miasta, ogłaszanie
                    uchwały budżetowej  i sprawozdania z jej wykonania;
                6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
                    administracji publicznej;
                7) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie
                    Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;
                8) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;
                9) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje
                    radnych;
              10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach
                    należących do kompetencji Burmistrza;
              11) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
              12) kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu reagowania
                    kryzysowego;
              13) realizacja zadania wynikających z funkcji „szefa Obrony
                    Cywilnej Miasta”.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

  • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Referatu Kadrowo-Płacowego,
  • Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
  • Zespołu  Informatyki,
  • Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych,
  • Sekretariatu Burmistrza,
  • Audytora Wewnętrznego,
  • Doradców.